Yleistä tietoa hankkeesta

EU:n rakennusten energiatehokkuusdirektiivi edellyttää erilaisia ohjaustoimia rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Koska rakennukset ovat suurin yksittäinen energiankäyttäjä, EU:ssa siirrytään seuraavaksi lähes nollaenergiarakennuksiin (nZEB-rakennukset), joilla on erittäin korkea energiatehokkuus, ja joiden vähäinen energiatarve katetaan laajalti uusiutuvalla energialla, mukaan lukien lähellä tuotettu uusiutuva energia. Vuoden 2019 alusta lähtien kaikkien uusien julkisten rakennusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia, ja vuoden 2021 alusta vaatimus koskee myös muita uusia rakennuksia.

nZEB-rakennukset edellyttävät uusia ratkaisuja rakennusten suunnittelulle, laitevalinnoille sekä energiankäytölle ja sen ohjaukselle. nZEB -tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että rakennusten arkkitehtuuri ja rakenneratkaisut on suunniteltu energiatehokkaiksi. Tämän lisäksi taloteknisten ratkaisujen, sekä LVI- että sähkötekniset järjestelmät, tulee olla oikein mitoitettuja ja laitekokonaisuuksien oikein valittuja ja yhteensopivia. Kokonaisuuksia tulee voida ohjata, mitata ja hallita älykkäästi. Kokonaisratkaisujen tulee olla taloudellisesti perusteltuja, ja rakennusten tulee pysyä terveellisinä ja turvallisina käyttäjilleen. Rakennukset tulee rakentaa huolella ja niiden järjestelmiä tulee myös osata käyttää, huoltaa ja ylläpitää.

Hankkeen kohde on energiatehokas pientalorakentaminen. Hankkeen päätavoitteena on, että alan toimijat osaavat tunnistaa nZEB-rakennusten haasteet ja tarjota yhteistoiminnallisesti pientalorakentajaperheille aidosti vähän energiaa käyttäviä kokonaisratkaisuja. Hankkeessa kehitetään uutta osaamista nZEB pientalon kokonaisratkaisulle ja toimintatavoille. Samalla synnytetään kokonaan uutta palveluliiketoimintaa ja luodaan uusia työpaikkoja. Hankkeessa syntyy toimenpideohjeita, jotka toimivat opetusaineistona nZEB pientalon suunnitteluun, rakentamisprosessiin, käyttöönottoon ja käyttöön sekä näiden vaiheiden dokumentointiin.

Hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun sekä Ekokumppanit Oy:n yhteistyönä. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Vuoreksen rakentamisen kanssa. Vuoreksen rakentajaperheille tarjotaan ohjausta hankkeen suunnittelussa, rakentamisen aikana sekä käytön aloituksessa. Hankkeeseen osallistuville suunnittelijoille, rakentajille, työnjohtajille ja valvojille, jotka ovat yleisesti pieniä yrityksiä, järjestetään työpajoja, joissa he uudistavat omaa osaamistaan ja samalla tuovat erilaisia näkemyksiä yhteiseen käyttöön. Hankkeen aikana järjestetään myös muille alan toimijoille tilaisuuksia, joissa levitetään laajemmin nZEB-osaamista. Hankkeessa syntyvästä aineistosta tehdään myös e-opiskelumateriaali.

Hankkeen tuloksena pientalorakentamisen kentällä toimivien yritysten asiakasymmärrys kasvaa, ja yritykset osaavat jatkossa huomioida lainsäädännöllisten vaatimusten ja teknologian tuomien mahdollisuuksien lisäksi myös entistä paremmin asiakkaan tarpeet, osaamisen ja kiinnostuksen liittyen rakennuksessa toteutettaviin teknologisiin ratkaisuihin. Siten koko ala kehittyy. Samalla hankkeen tuloksena rakentajaperheet saavat aikaisempaa onnistuneemmat kodit. Tulosten avulla koko pientalorakentamiseen liittyvä liiketoiminta kehittyy vastaamaan sekä tulevaisuuden haasteita että asiakkaiden tarpeita.