Avainsana-arkisto: pientalorakentaminen

nZEB Hankeosaaminen – tavoitteena uusi osaamisen taso

 

Rakennushanke on pääpiirteiltään monimuotoinen kokonaisuus. Rakennushanke sisältää lukuisia vaiheita ja se tehdään monien osapuolien kanssa, joilta kaikilta vaaditaan hyvää osaamista. Ennen kaikkea hanke vaatii tavoitteiden asettamista ja päätöksentekoa monista eri asioista.

Rakennushankkeen tekee haastavaksi juuri sen monimuotoisuus. Pientalon rakentaminen edellyttää lukuisia eri osapuolia ja osapuolten osaamista, hallittua hankkeen johtamista, tarpeiden ja tavoitteiden määrittämistä sekä tunnistamista aina rakentamiseen ja käyttöönottoon asti. Näihin haasteisiin lähes nollaenergiarakentamisen nZEB Hankeosaaminen -projekti pyrkii tuomaan apua.

nZEB Hankeosaaminen -projektin tavoitteena on toimintamallin kehittäminen, joka varmistaa rakennuttajalleen energiatehokkaan pientalon ja joka täyttää elinkaarensa aikana viihtyisän, turvallisen ja terveellisen pientalon vaatimukset. Tavoitteena on pientalo, joka tuottaa asukkailleen lisäarvoa, vastaa sekä kaikkiin tilatarpeisiin että tulevaisuuden haasteisiin. Projektiin kytkeytyville alan toimijoille projektin tavoitteena on antaa mahdollisuus kasvattaa omaa osaamistaan nimenomaan hankeprosessin osaajana.

Miksi?

Rakennushanke on sirpaloitunut ja monitahoinen kokonaisuus, joka edellyttää lukuisia isoja ja pieniä päätöksiä. Rakennushanke ei kuitenkaan koskaan saisi olla kompromissi, vaan mahdollisuuksien mukaan kaikista pienistäkin asioista tulisi tehdä päätös. Ja edelleen, tehdyt päätökset tulisi viedä suunnitteludokumenteiksi varsinaisen rakentamisen perustaksi ja ohjeeksi. Onnistuminen vaatii hyvää tavoitteiden asettelua, vaihtoehtojen arviointia ja päätösten tekemistä. Onnistunut lopputulos viimeistellään huolellisella rakentamisella ja rakentamisen valvonnalla sekä opastetulla käyttöönotolla.

Nykypäivän rakentamisessa monia huolettavat ongelmat ja vaikeudet eri teknisten järjestelmien yhteensovittamisessa. Monen eri osa-alueen teknisiä järjestelmiä on mahdoton säätää yhteensopiviksi, ellei niitä ole suunniteltu niin. Tähän ongelmaan nZEB Hankeosaaminen -projekti pyrkii saamaan muutoksen. Riittävän aikaisella suunnittelulla ja päätöksenteolla sekä suunnittelemalla eri osa-alueet ja järjestelmät samanaikaisesti pystytään välttämään juuri yhteensovittamisessa esiintyvät karikot.

Projekti toteutetaan yhteistoiminnassa todellisten rakennushankkeiden kanssa. Projekti tarjoaa rakennuttajalle ilmaiseksi erillisissä koulutustilaisuuksissa sekä erillisissä työpajoissa itseoppimisen muodossa ohjattua hankkeen suunnitteluprosessia. Tampereen ammattikorkeakoulun ammattilaisten johdolla toteutettujen työpajojen kautta tavoitteena on mahdollistaa johdonmukainen ja oikealla tavalla vaiheistettu suunnitteluprosessi, jonka lopputuloksena saadaan aikaiseksi tavoitteet, vaihtoehdot ja keinot onnistuneen hankkeen toteuttamiseksi.

Miten?

Projekti sisältää kaksi osin rinnakkain toteutettavaa vaihetta. Projektin ensimmäisessä vaiheessa järjestään kaikille rakennuttajille tarkoitettu kolmen infotilaisuuden sarja, jossa käsitellään yleisesti hankkeen käynnistämiseen, suunnitteluun ja rakentamisen toteutukseen sekä erityisesti energiatehokkuuden saavuttamiseen liittyviä keskeisiä asioita. Tavoitteena on painottaa rakennuttajia itseään kiinnostavia asioita, jotka omaan hankkeeseen liittyen herättävät kysyttävää.

Projektin toisessa vaiheessa järjestään rakennusalan ammattilaisille suunniteltu työpajasarja, jossa tavoitteena on käsitellä ammattilaisten näkökulmasta, miten kiristyvät energiatehokkuusmääräykset tulevat muuttamaan pientalohankkeiden luonnetta, vaatimuksia osaamiselle ja suunnittelutoiminnalle. Työpajoja järjestetään kevään ja syksyn 2016 aikana 4 – 6 kertaa. Työpajat toteutetaan rakennushankkeen eri vaiheita seuraten ja eri aihepiirien mukaisesti.

Tavoitteena työpajoissa on tuoda esille pientalohankkeen haasteellisuus yhtälailla suunnittelijan kuin myös rakennuttajan näkökulmasta ja kuinka moneen asiaan rakennuttajan tulisi saada päätöksentekoa varten johdonmukaista ja puolueetonta tietoa omalta suunnitteluryhmältään. Tällä hetkellä yhdeksi keskeisimmäksi ongelmaksi on muodostumassa rakennuttajan tiedon puute tärkeiden valintojen edessä. Tavoitteena on yhteisesti miettiä, kuinka koko hankkeen suunnitteluprosessia tulisi muuttaa onnistuneen talohankkeen varmistamiseksi ja tavoitellun energiatehokkuustason saavuttamiseksi.

Työpajoissa tavoitteena on pyrkiä vuorovaikutteisen työskentelyn keinoin kasvattamaan alalla toimivien palveluntarjoajien osaamista ja tarjottavan palvelun sisältöä.

Tavoitteena on tarjota:

  • Uusinta tietoa nZEB -rakentamisesta (nearly zero-energy building)
  • Kokonaisnäkemystä ja uusia ratkaisuvaihtoehtoja pientalohankkeisiin
  • Keinoja suunnittelun, suunnitelmien ja rakentamisen yhteensopivuuden parantamiseen
  • Rakennuksen energiatehokkuuden analysointia ja mallintamista
  • Mitä tietoa rakennuttaja tarvitsee valintojen ja päätöksenteon tueksi
  • Miten energiatehokkuustavoitteiden kiristyminen muuttaa toimintaympäristöä ja osaamisvaatimuksia
  • Tuotteistamaan suunnittelupalvelua enemmän konsultoivaksi ja nostaa suunnittelun arvostusta

Ammattilaisille kohdennettu työpajakokonaisuus on suunnittelijoille maksullinen. Näihin työpajoihin tarjoamme lisäksi 10 rakennuttajaperheelle ilmaisen mahdollisuuden osallistua mukaan kuulemaan ja haastamaan ammattilaisia sekä syventämään omaa osaamistaan energiatehokkaan pientalon rakennuttamisesta sekä mahdollisesti jopa verkottumaan alan ammattilaisten kanssa.

Tavoitteena on myös tarkastella eri työpajoissa energiatehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä todellisten hankesuunnitelmien valossa. Tavoitteena on peilata eri toimenpiteiden vaikutusta todellisten suunnitelmien energiatehokkuuden toteutumisen kanssa.

Hanke on rakennushankkeeseen ryhtyvälle ilmainen. Mukana olevilta suunnittelijoilta veloitetaan osallistumisesta koko projektin ajalta 500 € (alv 0 %) per suunnittelija. Vastineeksi tarjoamme uudenlaisen tavan osallistua pientalohankkeen toteutusprosessiin, oppia uutta, verkostoitua ja löytää uusia liiketoiminta-alueita.

Lisäbonuksena tarjoamme kaikille osallistuville suunnittelijoille mahdollisuutta puolen päivän täsmäkoulutukseen valitsemastaan aiheesta Tampereen ammattikorkeakoulussa. Hankkeeseen osallistuville toimijoille tullaan lisäksi myöntämään osallistumisestaan nZEB Hankeosaaja -pätevyys, jonka uskomme tukevan toimijoiden markkina-asemaa erityisesti pientalorakentamisen kentällä.

Tervetuloa mukaan!

Kysy lisää ja tule mukaan kehittämään ja kehittymään.

  • Jan-Erik Järventie Tampereen ammattikorkeakoulu: jan-erik.jarventie (at) tamk.fi
  • Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy: antero.makinen (at) tampere.fi

Lisätietoa ja ilmoittautuminen: www.neuvoo.fi/nzeb/